Kosteuskartoitus

Yleisimmät riskirakenteet kosteuskartoitus

Kosteuskartoitus

 • Yläpohjat
 • Julkisivut
 • Alapohjat
 • Märkätilat

Rakennusfysiikka

 • Ilman kosteus
 • Materiaalien kosteus
 • Kosteuden siirtyminen

Kosteusvauriot

 • Kosteusvaurioiden synty
 • Kosteusmittausmenetelmät ja -laitteet
 • Pintakosteusosoittimet
 • Vastusmittaus
 • Kuivatus-punnitus
 • Suhteellisen kosteuden mittaus
 • Rakenteiden päällystettävyys
Kosteuskartoitus riskirakenne suhteelinen kosteus

Kosteuskartoitus riskirakenne suhteelinen kosteus

Tietoa homeesta tältä sivulta, paina tästä!

Home ja laho vaativat kehittyäkseen
etenkin kosteutta

 • Sienten itiöitä ja partikkeleita on ympärillämme (lähes) kaikkialla
 • Kosteus (veden aktiivisuus), lämpöä ja aikaa tarvitaan kasvuun
 • Kasvua erilaisilla materiaaleilla: tekstiilit, nahka, paperi, puu, pinnoitteet, muovit, muuratut rakenteet, betoni yms.
 • Materiaalien pintaan kertynyt orgaaninen pöly altistaa pinnan mikrobien ja homeen kasvulle

Homeet ja mikrobit ovat osa luontoa

 • Materiaalien pinta harmaantuu veden, auringonvalon ja sienten yhteisvaikutuksesta (ulkopinnat ja -rakenteet)
 • Ulkopinnan vähäiset homepisteet eivät yleensä ongelma
 • Kosteusongelmat, -viat
  ja -vauriot johtuvat
  veden pääsystä
  rakenteisiin tai pitkä-
  aikaisesta kosteus-
  rasituksesta -> vika / vaurio
 • Runsas homekasvu ongelma:

ulkonäkö, terveys -> johtaa usein
myös lahovikaan / -vaurioon

Ongelmat johtuvat rakenteisiin kertyneestä kosteudesta – ajan funktiona

 • Kosteuden hallintaan liittyy olennaisesti materiaalien ja rakenteiden kosteudensietokyky
 • Rakenteet ja materiaalit kestävät lyhytaikaisia kosteusrasituksia
 • Jos kosteusrasitus > kosteudensietokyky = riski on olemassa ja vika / vaurio voi toteutua
 • Riskirajat on tunnettava (kosteus – lämpö – aika)
 • Homeongelmat ja -vauriot ovat seuraus rakentamisen kosteuden hallinnan epäonnistumisesta ja sen seurauksena syntyneiden kosteus- ja mikrobiriskien toteutumisesta
 • Korjausrakentamisen ongelmat àsisäilman laatu à ilmanvaihdon rakentaminen vanhaan taloon vaikeaa à läpiviennit ongelmien syinä

Kosteus- home- ja laho-ongelmien historiaa

 • Suomessa lattiasienen aiheuttamat ongelmat on
  tunnettu jo kauan → ongelmat laajoja lattioissa ja
  seinien alaosissa (Luotonen et al 1980,
  Viitanen 1986, Paajanen et Viitanen 1990)
 • Lahovaurioiden korjausohjeet VTT (1980):
  Silloiset ratkaisut eivät täytä homekorjausten
  nykyisiä vaatimuksia?
 • Ruotsissa eristämättömälle betonilaataalle koolatut puulattiat ja kellareiden virheelliset sisäpuoliset eristykset aiheuttivat ongelmia1970-luvulla (Samuelson 1985).
 • Ryömintätilaiset lattiat ovat tuottaneet ongelmia etenkin kostean maapohjan, puutteellisen ilmanvaihdon ja hallitsemattomien ilmavuotojen (hajujen) vuoksi

Vauriot johtuvat usein silkasta vedestä

 • Ympäristöstä tulee vettä: kattovuodot, ulkopintojen vesivuodot, maakosteus ja pohjavesi, valumavesi rakenteisiin, kastuminen rakennusvaiheessa, kosteuseristykset eivät toimi jne…
 • Käytöstä tulee vettä: erilaiset putkivuodot, sisäilman korkea kosteus ja kylmäsillat, sisäilman vuotovirtaus ja kosteuden kondensoituminen rakenteisiin, puutteellinen tai toimimaton ilmanvaihto….
 • Rakenteet eivät kestä: väärin suunnitellut ja toteutetut veden poiston ja eristyksen ratkaisut, veden kertymä rakenteisiin, puutteellinen maapohjan kuivaus, kosteustekninen suunnittelu ei ole toiminut…
 • Korjaus epäonnistuu: vakavammat viat jääneet korjaamatta, virheelliset rakenne- ja materiaaliratkaisut, läpiviennit vuotavat ilmaa, kuivaus ja jälkihuolto jääneet tekemättä…
 • Huollon puute tai virheet, huolimaton vedenkäyttö, liiallinen sisäilman kosteus, puutteellinen ilmanvaihto, vesivuotoon ei reagoida….

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, katot

 • Tasakatot
 • Vesi kertyy tasakatolle: liian pienet “kaadot”, veden poisto epäonnistunut, poistoputket tukkeutuneet tai vuotavat sisään
 • Pakkanen rikkoo vesikaton, vesi vuotaa rakenteisiin
 • Katolle kertynyt ja ylipursuava vesi kastelee seinän yläosan
 • Läpiviennit huonosti eristetty (korotukset ja tiivistykset puutteelliset)
 • Sisäilman kosteus vuotaa (ilmavuodot) kattorakenteisiin
 • Liian ahdas ullakkotilan tuuletustila
 • Harjakatot
 • Läpiviennit vuotavat
 • Vesi jäätyy katolla ja aiheuttaa “vesipadon”
 • Yläpohjan huono kosteuseristys päästää sisäilman kosteutta kattorakenteisiin, yhdistyy puutteelliseen harjan tuuletukseen
 • Liiallinen tuuletus päästää ulkoilman kosteuden ullakolle

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, seinät

 • Ulkoseinärakenteet
 • Sade ja tuulipaine (viistosade) kastelee seinän ja painaa vettä saumoista ja raoista sisempiin rakenneosiin: saumat, liitokset vettä keräävät detaljit ongelmapaikkoja, etenkin korkeat rakennukset
 • Tiiliverhouksen purseet kiinni tuulensulussa, vesi pääsee kastelemaan tuulensulun (kapillaarinen ja diffuusiosiirtymä)
 • Julkisivun kautta päässyt vesi valuu alempiin rakenneosiin ja “jämähtää” sinne
 • Ikkunat, ovet, läpiviennit, saumat, yms. detaljit
 • Ikkuna- ja suojapellitykset väärin asennettu: päästävät sadeveden tunkeutumaan seinärakenteeseen, jossa vesi valuu alaspäin ja vaurioittaa seinän alaosaa

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, lattiat

 • Matalat maanvaraiset lattiarakenteet javalesokkelit
 • Puurakenteet pintalaatan tason alla tai maanpinnan tason alapuolella
 • Puurakenne suljettu “valesokkelin” taakse, ei pääse kuivumaan
 • Betonirakenteet maan pinnan alapuolella ja kosteuseristeet puutteelliset, vesi ja kosteus siirtyy hitaasti rakenteisiin
 • Eristämätön betonilaatta maassa, maan kosteus siirtyy suoraan betoniin ja muihin rakenneosiin
 • Puurakenteet tai orgaaninen pöly eristämättömällä betonilaatalla
 • Laatalle perustettu koolattu puulattia (orgaaninen pöly laatan yläpinnalla on homesienille riittävä ravinne, kun kosteutta tiivistyy laatalle)
 • Väliseinät pintalaatan tason alapuolella, sama ilmiö kuin valesokkelien kohdalla

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, välipohjat

 • Betonivälipohjat
 • Betonilaudoitukset jääneet rakenteisiin (vanhat rakennukset) à
  Läpivientien teko avaa vanhat ”homelähteet”
 • Betonin valukosteus on vioittanut muita rakenteita
 • Betonin puutteellinen kuivaus ja liian nopea pinnoittaminen
 • Puuvälipohjat
 • Välipohjien palkit upotettu tiiliseiniin (vanhat rakennukset) à ulkoseiniin päässyt kosteus lahottanut palkkien päät
 • Vanhoissa välipohjissa käytetty orgaanisia eristeitä (puru, turve) à kuivaaminen hankalaa ja kosteusvaurioissa mikrobikasvu käynnistyy helposti
 • Vesivuodoista tullut vesi vioittaa rakenteita, jos kuivaus ei onnistu

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, kellarit

 • Sokkelit ja kellaritilat
 • veden eristykset vanhentuneet tai puuttuvat (pelkkä betoni ei riitä)
 • betonilaudoitukset jätetty rakenteisiin (runsas home- ja lahokasvu)
 • kellariseinien sisäpuoliset eristykset tehty väärin, kosteus jämähtänyt sisäpuolisiin koolaus- ja eristekerroksiin
 • kellarien tuuletus puutteellinen
 • Porrastetut perustukset ja rinneratkaisut
 • veden patoutuminen sokkelirakenteisiin, josta kosteus siirtyy ylempiin rakenneosiin
 • Matalat ryömintätilaisettuuletetutlattiat
 • kostea maapohja, kosteus siirtyy ilmatilaan, liian matala ilmatila
 • huono tuulettuvuus, ilmanvaihtoluukut suljettu
 • rakenne vuotaa ilmaa, hajuhaittoja sisäilmaan

Tyypillisiä rakenteiden kosteusriskejä ja homevaurioiden syitä, kosteat tilat

 • Kosteat tilat ja putkitilat
 • putkivuodot , ilman vuoto putkitiloista sisäilmaan
 • puuttuvat eristykset tai puutteelliset läpivientien tiivistykset
 • kosteus vaikuttaa usein kosteaan tilaan rajoittuvien kuivien tilojen vioittumiseen (vesi valuu alaspäin ja siirtyy laatalla vaakatasossa)
 • Sisäilman yli– tai alipaine ja virheellinen ilmanvaihto
 • kostean ilman vuoto rakenteisiin lisääntyy ylipaineessa
 • alipaineessa ilmaa vuotaa hallitsemattomasti rakenteiden läpi ja aiheuttaa hajuhaittoja sisäilmaan (myös homeen hajua)
 • yhdistyy virheelliseen tai puutteelliseen ilmanvaihtoon
 • Ongelmat tulevat esiin mm. korjausten yhteydessä
 • viat tulevat esiin usein vasta rakenteita avattaessa tai korjattaessa

Lähde oli Hometakoiden sivut, paina tästä! 

Ilmavaihdon parantaminen

Usein talossa on  vain sisäpinnoissa hometta, jolloin riittää jälkiasennettu tuloilman parantaminen. Syynä on liian kostea sisäilma (kosteuskartoitus). Suosittelen lämmönvaihtimella olevia energiatehokkaita laitteita, joidenka laitehinnat ovat alle ja yli 500 €. Ne myös paineistavat taloa samalla.

Toinen suositeltava on kosteudella ohjattu poisto kosteista tiloista. Silloin pitää varmistaa tuloilman riittävyys, muutoin ilma tulee rakenteista.

Hallittu ilmavaihto vähentää rakenteista imettävää likaista ilmaa ja säästää energiakuluina oikein toteutettuna!